ریاست

نام و نام خانوادگی: محمود دشتی زاده

تحصیلات: دکتری علوم دامی

آدرس: بوشهر-خیابان ورزش-جنب دانشکده ادبیات و علوم انسانی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

تلفن: 33327143-077

نمابر: 33326913-077

پست الکترونیک:  m.dashtizadeh@areeo.ac.ir

پیشینه علمی (رزومه)

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0